Om församlingen.......(in english)

Församlingen bildades 1995. Ursprungligen var man en utpost till Filadelfia i Enköping. Men står nu alltså på egna ben. Vi tror på en stor Gud som kan göra under. Herren bryr sig om vår församling det är vi övertygade om!

Församlingen består av ett 70-tal medlemmar. Vi har förutom söndagens gudstjänst också finska samlingar och bönemöten.

Vi är medlemmar i Pingst - fria församlingar i samverkan (Pingst FFS). Föreningen har som uppgift att på olika sätt ge service till församlingarna. Pingst har också ett samordningsuppdrag som gäller allt gemensamt arbete inom pingströrelsen.

Vår tro

Vi är en Pingstförsamling, vår tro kan kortfattat beskrivas:

- Vi tror på en personlig frälsare i Jesus Kristus, Vi tror att han dog för våra synder så att vi skulle få ett evigt liv. Se Joh 3:16

- När det gäller dop: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
(Matt 28:19)
Detta sker på ett eget beslut. Dopet sker genom nedsänkning i vatten.

- Vi tror på Bibeln som Guds ord.

- Den Helige Ande är vår hjälpare och ger oss andliga gåvor.

För Pingst FFS finns det även en gemensam teologisk hållning och detta är utgångspunkten för församlingarnas gemenskap. Denna formuleras utifrån tron på Bibeln som Guds ord. Se 2 Tim 3:16-17

Pingst anknyter till de klassiska kristna trosbekännelserna Apostoliska och Niceno-Konstantinopolitanska och är en del av den internationella pingstväckelsen PEF (Pentecostal European Fellowship) och PWC (Pentecostal World Conference). Se Apg 2:41-42

Pingströrelsen

Pingstförsamlingar finns över hela vårt land. Kyrkorna kan heta Filadelfia, Smyrna eller bara Pingstkyrkan. Du behöver aldrig tvivla på om du är välkommen eller inte, vi välkomnar dig därför att du är en viktig person och älskad av vår Herre: Jesus Kristus.

Pingströrelsen är en del av en världsvid rörelse som kallas den karismatiska delen av kristenheten (karismatisk betyder att vi tror på att Andens gåvor är verksam i våra liv, vi tror även på Jesus som en personlig Gud och frälsare). Ungefär en halv miljard människor tillhör den karismatiska delen av kristenheten.

Det finns troligen en Pingstkyrka nära dig, varför inte göra ett besök?

Pingst - fria församlingar i samverkan

Övergripande mål för Pingst FFS:

att genom ökad samverkan mellan medlemsförsamlingar stärka evangelisationsinsatser nationellt och internationellt

att utgöra ett nätverk med syfte att stödja församlingar och öka delaktigheten i gemensamma beslut

att utgöra en gemensam röst i samhällsdebatten

Länkar:

- http://www.pri.pingst.se

- http://www.pingst.nu